top of page

Over ons

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren (SSDGM) is sinds 2017 een bottom-up beweging van betrokken inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en gemeente Gooise Meren, die met de samenleving en de daarin aanwezige kennis en enthousiasme aan de duurzaamheidsopgaven werken.

Op deze pagina lees je meer over:

Wat is het doel van SSDGM?

SSDGM wil lokaal voldoen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn verwerkt in deze SDG’s, net zoals het Parijs-akkoord verwerkt is in de Nederlandse Klimaatwet. Deze doelen worden alleen behaald wanneer iedereen meedoet en samenwerkt (SDG 17). Zowel van onderop (bottom-up) als van bovenaf (top-down). Dat willen wij doen door zo veel mogelijk beweging en samenwerking te creëren, onder inwoners, ondernemers, overheid en maatschappelijke instellingen.


Onze aanpak

De aanpak van SSDGM is gebaseerd op het zo veel mogelijk benutten en betrekken van bottom-up: het stimuleren en benutten van de ideeën, energie en initiatiefkracht die al aanwezig zijn in onze eigen gemeente.

Hoe ziet onze beweging er nu uit?

Veel oorspronkelijke uit 2017 en nieuwe deelnemers zijn geëvolueerd in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals:

Hoe zorgen we voor beweging?

De trekkers en kwartiermakers zijn gericht op het versnellen van de verschillende transitie opgaven. Transities gaan niet zozeer over oplossingen, maar over structurele veranderingen in denken, doen en organiseren. We onderscheiden in hoofdlijnen drie (verander)fasen van een transitie:

 • BOEIEN: bewustzijn creëren.

 • BINDEN: samenwerking tot stand brengen.

 • DOEN: initiatieven stimuleren, ondersteunen en van de grond krijgen.


Het versnellen van de duurzame transities komt tot stand door het stimuleren van bovenstaande (verander)fasen en kan gezien worden als de ‘core business’ van SSDGM. Omdat onze aanpak ‘bottom-up’ is, staan we voortdurend open voor nieuwe duurzame thema’s en initiatieven die er uit de samenleving voortkomen. Zo zien we aandacht voor nieuwe thema’s als de noodzaak van een meer lokaal en gezonder voedselsysteem, de versterking van de biodiversiteit, of de opkomst van nieuwe democratische vormen, als bijvoorbeeld ‘het burgerberaad’.


Samenwerking met de gemeente

Een goede samenwerking met de gemeente is een belangrijke basis voor onze beweging. Er is in de loop van de jaren een sfeer van openheid en vertrouwen gegroeid tussen SSDGM en de verschillende afdelingen van de gemeente. Zo werken bijvoorbeeld de kwartiermakers en trekkers samen met de beleidsadviseurs van de gemeente. Op deze manier levert de bottom-up beweging input aan het te voeren beleid en draagt ze bij aan de uitvoering van de verschillende uitvoeringsplannen van de gemeente.

Hoe is de ondersteuning van de beweging georganiseerd?

De beweging wordt op gang gehouden door een aantal  ondersteunende werkgroepen: de Vliegwiel groep, het Operationele team, de Vlechters en de Stichting Gerben Struik.


Vliegwiel groep

De Vliegwiel groep is voortgekomen uit de oorspronkelijke Initiatiefgroep van SSDGM. Het is de stuurgroep die probeert het overzicht en de 'overall' koers van de beweging te bewaren en tegelijkertijd de interne en externe verbinding met alle belanghebbenden te onderhouden. De leden van de Vliegwiel Groep bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Vliegwiel Groep komt tweemaal per jaar bij elkaar.


Operationeel team

Dit team verleent directe ondersteuning bij nieuwe vragen of initiatieven uit de beweging. De ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: het leggen van de juiste contacten, het adviseren bij de
ontwikkeling van ideeën naar initiatieven, het verlenen van kleine subsidies uit het Initiatievenfonds, het bijhouden van relevante ontwikkelingen, het afstemmen met andere werkgroepen, et cetera. Het Operationele t
eam, bestaat uit een SSDGM kwartiermaker, de beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente en een vertegenwoordiger van de SSDGM Vlechters Groep. Dit Operationeel team voert wekelijks overleg.

Vlechters

Voor communicatie en evenementen zijn er de Vlechters. Deze groep houdt zich bezig met communicatie en evenementen, maar fungeert ook als 'Haarlemmerolie' tussen de verschillende groepen en initiatieven. 


Stichting Gerben Struik

Tot slot is er de Stichting Gerben Struik, vernoemd naar de initiatiefnemer van onze beweging. De stichting heeft als doel de SSDGM beweging in de breedst mogelijke zin te ondersteunen. Omdat een beweging geen rechtsvorm kent is deze Stichting opgezet, die zich voornamelijk bezighoudt met het werven van externe fondsen voor de verschillende duurzame initiatieven in onze gemeente. De stichting heeft een eigen bestuur, een huishoudelijk reglement en uiteraard geen winstoogmerk. De doelen van de Stichting en SSDGM zijn dus gelijk. Het Stichtingsbestuur overlegt elke twee maanden.

Aan wie en hoe biedt SSDGM ondersteuning?

SSDGM ondersteunt in principe iedereen die zich in Gooise Meren wil inzetten voor de verschillende duurzame opgaven van onze tijd. SSDGM is er voor kleine- én grote initiatieven, voor inwoners en bedrijven. SSDGM levert ondersteuning in de volgende vormen:

 • als eerste aanspreekpunt of loket voor inwoners en organisaties in de gemeente;

 • als bruggenbouwer en verbinder binnen de beweging en de omgeving;

 • als bron van kennis en deskundigheid;

 • als partner in het vinden van fondsen;

 • als samenwerkingspartner van de gemeente en regio Gooi & Vechtstreek; 

 • als communicatiekanaal en medeorganisator van evenementen.
   

SSDGM levert ondersteuning met name in de beginfase van een idee, initiatief, project of business plan. Zodra het initiatief groeit en de bruggen zijn gelegd naar de nieuwe partners, draagt SSDGM het stokje over aan die nieuwe samenwerkingspartners. SSDGM ondersteunt initiatieven niet langjarig, maar wil juist dat zetje/vertrouwen geven dat nodig is, juist in de kwetsbare beginfase van een initiatief.

Uitgangspunten bottom-up aanpak

SSDGM wil de beweging/transitie naar een duurzamere gemeenschap versnellen door het stimuleren van bottom-up initiatiefkracht. Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn:
 

1. Transities versnellen naar kantelpunt

Omdat duurzame opgaven en transities een zeer lange periode bestrijken is het beleid erop gericht om zo veel mogelijk ondersteuning te bieden aan bottom-up initiatieven tot het zogenaamde kantelpunt. Er is sprake van een kantelpunt wanneer de gemeenschap op eigen kracht een transitie doorzet. Er is dan sprake van een verandering niet alleen van denken, maar ook van doen en organiseren. We volgen hier de beginselen van de transitie
leer van Jan Rotmans.


Voorbeelden van succesvolle initiatieven uit de samenleving die zich inmiddels op eigen kracht verder ontwikkelen is het Zwerfvuil Actieplan/team Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij en de doorstart van de Energie Coöperatie WattNu.

2. Structurele samenwerking met de lokale overheid

Een sterk punt van SSDGM is dat de gemeente integraal onderdeel is van de beweging. De gemeente is immers een belangrijke partner die vanuit verschillende rollen de duurzaamheidsopgaven en transities kan versnellen. Vanuit haar visie op  burgerparticipatie staat de gemeente open voor samenwerking en faciliteert en ondersteunt zij diverse duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast vindt de gemeente het van belang om bij het opstellen van beleid en uitvoeringsplannen samenwerking met partners in de samenleving te zoeken. Kortom, een goede samenwerking met de gemeente is een belangrijk  fundament. Gezamenlijk kijken we dan ook met trots terug op de inmiddels behaalde resultaten vanuit SSD GM.

3. Samenwerking van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Naast samenwerking met de gemeente is samenwerking met deze stakeholders zeer van belang. Om dit praktisch haalbaar te maken werkt SSDGM daarom zo veel mogelijk met belangenorganisaties. Voor bewoners zijn dat vaak de bewonersplatforms en voor ondernemers zijn dat de verschillende Ondernemersverenigingen. Maar ook maatschappelijke organisaties zijn van belang, zoals bijvoorbeeld: Versa Welzijn, de lokale bibliotheken en de Tomin Groep.

4. Communicatie en campagnes

Communicatie over duurzame thema's, initiatieven en ontwikkelingen is deel van het fundament om de transities te ondersteunen en te versnellen. De regelmatige uitingen via de website, social media en campagnes zorgen ervoor dat steeds meer mensen en organisaties zich aansluiten, het draagvlak vergroten en uiteindelijk gaan participeren in de transities.

5. Financiële ondersteuning SSDGM kwartiermakers

SSDGM weet dat de tijd en energie die wordt geleverd door de ondersteunende werkgroepen van SSDGM niet alleen op basis van vrijwillige inzet gedaan kan worden. Daarom is het van belang dat de gemeente de inzet van de SSDGM kwartiermakers ook financieel ondersteunt.

Lees meer over onze initiatieven en werkgroepen/thema's.

Doel
Aanpak
Huidige situatie
Zorgen voo beweging
Ondersteunende groepen
Samenwerking gemeente
Aan wie
bottumup
Kok achter fornuis
Bordje met daarop de tekst 'natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen.
Poster over afvalhelden kostuums met gemaakte kostuums
Sdg lmet tekst: stichting gerben struik
Boodschappennetje met groente en fruit
Vier mensen proosten met champagne
Vier mensen op podium onder filmdoek met tekst: onder het maaiveld
Twee vrouwen in kledingkraam
Werknemers poseren voor kantoor met afvalknijpers en afvalzakken
Man staat naast rode auto
Zes mensen poseren
Overzicht verkooppunten lokaal voedsel in Gooise meren
Mensen houden afvalknijpers en afvalzakken vast
Twee mensen zitten op een basnkje voor restuarant
Cartoon over het opruimen van zwerfafval door scholieren
Drie mensen werken in pluktuin
Gepixelde kaart van gooise meren met foto's van zwerfvuilambassadeurs
kwartiermakers

AANVRAAGFORMULIER INITIATIEVENFONDS

Heb je een duurzaam initiatief dat je wilt uitrollen binnen onze gemeente Gooise Meren en zoek je ondersteuning, vul dan ons aanvraagformulier Heb je hulp nodig? Stuur ons een mail. Wij helpen je graag!

NEEM CONTACT OP MET ONS

Vul onderstaand mailformulier in als je een lokaal, duurzaam initiatief wilt delen, duurzame tips hebt, een idee hebt op dat gebied of als je je wilt aansluiten bij een werkgroep. Rechtstreeks mailen kan op info@ssdgm.nl

Bedankt voor je bericht!

bottom of page